Raport za rok 2018

Raport o stanie gminy Godkowo za 2018 rok

Przedkładamy Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Godkowo za 2018 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl zapisów tej ustawy Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanej przez Gminę Godkowo i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.
Sesja Rady Gminy odbędzie się 26 czerwca 2019 r.
Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Wzór zgłoszenia w załączeniu. Zgłoszenie takie składa się najpóźniej w dniu 25 czerwca br. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.
Wójt Gminy Godkowo – Andrzej Bondaruk

 

 

Raport za 2018 rok

Druk zgłoszenia do debaty nad raportem

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:53:48 | Data modyfikacji: 2019-05-31 14:55:45.

Zobacz:
 Raport za rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:53:48
Data modyfikacji: 2019-05-31 14:55:45
Opublikowane przez: Izabela Charmuszko